Ouders

Als remedial teaching-en psychologenpraktijk zijn wij binnen het onderwijs breed inzetbaar. Zowel ouders als scholen kunnen een beroep doen op Kind&School.

Wij richten ons op leerontwikkeling en leergedrag en bieden passende adviezen aan school, ouders en kind.

In de leerontwikkeling van het kind kunnen hiaten ontstaan. Door middel van een breed diagnostisch onderzoek bekijkt Kind&School op welke manier het kind in zijn kracht gezet kan worden.

Een kind kan zich onzeker of angstig voelen door het opdoen van negatieve ervaringen. Het werken aan de schoolse vaardigheden biedt dan weinig resultaat. Het leren stagneert door onderliggende oorzaken waardoor het kind niet vooruitgaat. Er kan sprake zijn van een trauma. Ook hierin kan Kind&School helpen.

Hieronder zie je een lijst van ons aanbod:

IQ onderzoek

Een intelligentieonderzoek geeft een helder beeld over de cognitieve capaciteiten van het kind zodat er op school beter aangesloten kan worden op de leerstijl en onderwijsbehoeften. * IQ onderzoek inclusief beknopt verslag en adviesgesprek. ** IQ onderzoek inclusief uitgebreid verslag en adviesgesprek.

€ 575,-*/ € 750,-**

IQ onderzoek

Een intelligentieonderzoek geeft een helder beeld over de cognitieve capaciteiten van het kind zodat er op school beter aangesloten kan worden op de leerstijl en onderwijsbehoeften. * IQ onderzoek inclusief beknopt verslag en adviesgesprek. ** IQ onderzoek inclusief uitgebreid verslag en adviesgesprek.

€ 575,-*/ € 750,-**

Dyslexie onderzoek (niet eed)

Bij een vermoeden van dyslexie stellen wij aan de hand van het intakegesprek, ouder- en schoolinfo, kindgesprek, intelligentie- en dyslexieonderzoek vast of er sprake is van dyslexie. Alle gegevens worden vastgelegd in een verslag. In een adviesgesprek wordt de conclusie besproken. Indien van toepassing wordt er een dyslexieverklaring opgesteld met daarin de benodigde adviezen voor school en kind.

€ 995,-

Dyscalculie onderzoek

Bij een vermoeden van dyscalculie stellen wij aan de hand van de verzamelde informatie vast of er sprake is van dyscalculie. Alle gegevens worden vastgelegd in een verslag. In een adviesgesprek wordt de conclusie besproken. Indien van toepassing wordt er een dyscalculieverklaring opgesteld met daarin de benodigde handelingsadviezen voor school en kind.

€ 500,-

SCHOOLVAARDIGHEIDSONDERZOEK

Een schoolvaardigheidsonderzoek wordt uitgevoerd wanneer het van belang is om een algemeen beeld te verkrijgen van het schoolniveau van het kind. Het onderzoek bestaat uit rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.

€ 700,-

SCHOOLKEUZE ADVIES / ONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS

Aan de hand van de NIO (Nederlandse Intelligentietest Onderwijsniveau) en Leermotivatietest. Op basis van deze uitkomsten wordt een zo goed mogelijk passend advies uitgebracht.

€ 500,-

REMEDIAL TEACHING
Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching). Remedial teaching is het aanleren van vaardigheden en hoe om te gaan met leerstoornissen/ leerproblemen. De Remedial teaching wordt gegeven in periodes van 12 weken.

€ 650- PER 12 WEKEN

DIAGNOSTISCHE SCREENING
Voordat er een handelingsplan wordt opgesteld, worden eerst de vaardigheden betreft het leerdomein (rekenen, spelling, technisch of begrijpend lezen) in kaart gebracht die het kind al dan niet beheerst. Rapporten worden doorgenomen en er wordt contact gelegd met de school waar het kind op zit. Dit om een uitgebreid beeld van het kind te verkrijgen en samenwerking mogelijk te maken. De informatie wordt verwerkt in een verslag en er wordt een plan opgesteld om remedial teaching mogelijk te maken.

€ 66,- PER UUR

Cotapp

De Cotapp is een breedte onderzoek naar aandacht, informatieverwerking en executieve functies bij kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Door het cognitieve profiel in kaart te brengen, wordt een gedetailleerd beeld van de sterke en zwakke cognitieve vaardigheden verkregen. Bij een deel van de kinderen met leer en/of ontwikkelingsproblemen blijkt het cognitieve profiel (mede) verklarend voor het ontstaan van de problemen. Handelingsadviezen voor ouders en school gebaseerd op het cognitieve profiel kunnen de ontwikkeling van het kind bevorderen. Observatie in de klas, afname en verwerking onderzoek met bruikbare tips en nabespreking.

€ 350,-

TRAINING BEGRIJPEND LEZEN
Door de 6 stappen te volgen van Alle Teksten De Baas, krijgen de kinderen overzicht en inzicht in teksten. Het aanleren van juist tekst lezen en leren is van belang voor de schoolontwikkeling van het kind. De training is geschikt voor kinderen vanaf groep 6 t/m Voortgezet Onderwijs.

€475,- (9 X 45 MIN.)

WERKGEHEUGENTRAINING (BRAIN COGNITION BEHAVIOR)

Het werkgeheugen speelt een belangrijke rol bij het volgen van instructies, het uitvoeren van meervoudige opdrachten, strategiegebruik, vooruitdenken en plannen. Praktisch speelt het werkgeheugen een belangrijke rol bij onder andere; rekenen, begrijpend lezen, taalbegrip en redeneren. De BCB werkgeheugentraining traint het werkgeheugen in combinatie met verschillende aandachtsfuncties.

€475,- (9 X 45 MIN.)

IK en de brugklas
IK en de brugklas is een training voor eind groep 8 en beginnende brugklassers. De training bestaat uit effectief agenda gebruik, tips en oefening over de aanpak van huiswerk, het aandachtig meedoen in de les, lezen van studieteksten en voorbereidingen op de toetsweken. De training wordt in kleine groepjes twee keer per jaar gehouden.

€180,- 3x 1 uur

Alles over leren (en hoe je tijd overhoudt)
De training voor VMBO-tl, HAVO klas 1 en 2 en VWO klas 1 t/m 3. De training is gericht op het meer grip krijgen op huis-en studiewerk, inzicht in eigen leermethoden, maken van haalbare planningen en voorbereiden op toetsweken. De training wordt in groepjes van maximaal 4 kinderen drie keer per jaar gehouden.

 

€360,- 6x 1 uur

Voor als leren niet vanzelf gaat….